Bilde av Siri og en virkelig kommode Til forsida på Siris kommode

Flere tekster ligger i kommoden – klikk på bildet!


Nok en kvinne på tvers

Siri Jensen intervjua av Johan Petter Andresen
i AKPs avis akp.no nr. 7, 2003


I anledning den tiende Kvinner på tvers-konferansen 20. til 21. september har akp.no slått av en prat med Siri Jensen, representant for Kvinnefronten arbeidsgruppa i Kvinner på tvers og AKPer.

JPA: Kan du gi oss tre gode grunner til at en akp.no-leser skal delta på Kvinner på tvers (KPT)?

Siri Jensen: Det er en sjelden anledning for kvinner fra ulike arbeidsplasser og fagforeninger til å møtes sammen med kvinneaktivister i et forum der sakene konsekvent ses ut fra kvinners perspektiv og erfaringer. Kvinners erfaringer blir synlige, og kvinner blir synlige for hverandre. KPT setter hverdagsproblemer kvinner møter på arbeidsplassene, i et mer helhetlig perspektiv både faglig- og kvinnepolitisk. Dette gir optimisme, fordi en kan slåss sammen.

Den andre grunnen: Når jeg snakker med folk som har vært på KPT, legger de vekt på at de får et nettverk av kvinner i andre organisasjoner som kan kontaktes for samarbeid og støtte seinere. De får deltakerliste, og vi prøver å legge opp til at det skal være tid til å snakke sammen og bli kjent i løpet av konferansen.

Den tredje grunnen er programmet. Vi har aktuelle temaer og gode innledere. Hovedemnet i år er velferdsstaten, både angrepene på denne og vår motstandskamp.

En ting til: Det er mange som tror at KPT bare er for folk som er aktive i fagbevegelsen. Men der kreves ikke detaljkunnskap om fagforeningspolitikk, sakene er interessante for alle som er opptatt av kvinners situasjon og av kvinnepolitikk. På søndagen i år inviterer vi innledere fra Attac for å diskutere strategi i skjæringspunktet mellom kvinnebevegelsen, fagbevegelsen og bevegelsen mot nyliberalismen.

JPA: KPT fokuserer på kvinner i fagbevegelsen, men legger vekt på at også organisasjoner som ikke er fagforeninger skal være med. Hvorfor?

Siri Jensen: Kvinnebevegelsen og fagbevegelsen representerer ulike tradisjoner og måter å jobbe på med ulike perspektiver. Kvinnekampen bidrar til å utvikle kvinnebevissthet (bevisstheten om at diskrimineringen du utsettes for ikke skyldes at det er du sjøl som er dum, at du burde ha valgt et annet yrke osv. men at du er systematisk undertrykt som kjønn). Denne bevisstheten er helt nødvendig for å føre kvinnekamp ved hjelp av - og i - fagbevegelsen. Fagbevegelsen er fortsatt en veldig mannsdominert bevegelse. Forutsetningen for å få til store endringer er at fagforeningene og kvinnebevegelsen slåss sammen. KPT inkluderer også organisasjoner som på andre måter er involvert i saker som er viktige for kvinnene, for eksempel Nei til EUs kvinneutvalg og Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring. Disse spiller en rolle med å utvide dagsorden for hva som oppfattes som viktige spørsmål for fagbevegelsen.

JPA: På hvilken måte bidrar KPT til å styrke demokratiet i fagbevegelsen?

Siri Jensen: KPT gjør at flere sider ved folks liv blir en del av fagforeningenes virke. KPT bidrar også til å skape engasjement og aktivitet. Dette virker tilbake igjen på organisasjonene som deltakerne er med i. KPT bidrar til å styrke samarbeidet på tvers i fagbevegelsen. KPT er opptatt av å ha en stil som gjør at kvinner kommer til orde. Dette styrker vanlige medlemmers innflytelse. Det er en verdi i seg sjøl at vanlige folk/medlemmer kommer til orde og får sagt meninga si uten å være redd for å bli satt på plass av de som er flinkest i kjeften.

JPA: Hvorfor skal mannlige lesere av akp.no delta på KPT?

Siri Jensen: Fordi kvinnespørsmål ikke er et hormon, men et politisk spørsmål av betydning for alle som vil endre samfunnet.

JPA: Ser du noen sammenheng mellom KPT og AKPs målsetting om kommunisme?

Siri Jensen: KPT handler om at vanlige kvinner, eller mer høytidelig: kvinnene i arbeiderklassen og det arbeidende folket, utvikler en bevissthet om sin situasjon både som klasse og som kvinner, og om at de må spille en avgjørende rolle i kampen for å forandre samfunnet. Dette er en nødvendig forutsetning for å skape et samfunn fritt for undertrykking. Slik handler KPT om å være med å forme framtida.

KPT handler også om å jobbe sammen, og samtidig ta vare på uenigheter og mangfold. KPT vil unngå å presse kvinnene inn i sjablonger av typen hvit, hetero med barn. KPT-bevegelsen bryter med oppfatninga om at enheten i arbeiderklassen må baseres på undertrykking av uenighet og motsetninger i klassen. Å ta opp menns vold mot kvinnene, homofobi eller rasisme innad, truer ikke enheten, men styrker den.